De school is verplicht om de leerling onderwijs aan te bieden en hem/haar de gelegenheid te geven het examen te doen. De ouders/verzorgers zijn verplicht om te zorgen dat hun kind de lessen volgt en dat zij hun verplichtingen als ouders/verzorgers nakomen.

Afhandeling van klachten

Wij streven ernaar om de klachten tussen de betrokkenen op te lossen. Naast de betrokkenen, biedt de (externe) vertrouwenspersoon hulp bij het oplossen van de klacht.
Het Bonhoeffer College heeft een klachtenprocedure voor klachten over het College van Bestuur of medewerkers van het Bonhoeffer College.

Gedragsregels ICT

Binnen het Bonhoeffer College gelden de regels voor het gebruik van mobiele telefoons en tablets.

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers die ernstige tekortkomingen willen melden. Het gaat om tekortkomingen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau die invloed hebben op maatschappelijke kwesties. Vermoedt iemand een ernstige tekortkoming? Dan kan hij/zij het voorleggen aan de Commissie Integriteitsvraagstukken.

De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. Deze vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. De namen van vertrouwenspersonen staan vermeld op onze website.

Meerderjarige leerling

Zodra een leerling 18 wordt, verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Wat verandert er?

  • De school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de leerling.
  • Bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan.
  • De leerling zorgt zelf dat hij de school op de hoogte stelt indien hij niet aanwezig is door bijvoorbeeld ziekte, arts bezoek of begrafenis.
  • De leerling regelt zelf de toegang tot het Onderwijsportaal.

Ouderbijdrage

Onze school krijgt geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen buiten het reguliere lesprogramma om. Wij vragen aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage voor kluisjes huur, excursies, werkweken, activiteiten en woordenboeken. In het gespecificeerde overzicht staat beschreven waaraan wij de vrijwillige bijdrage besteden.

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Bij de aanmelding van de minderjarige leerling vraagt de school aan de ouders/verzorgers schriftelijk toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen. Deze toestemming geldt voor de volledige schoolperiode, tenzij ouders/verzorgers aangeven hun toestemming in te trekken. De foto’s en video’s kunnen op onze website of social media worden geplaatst. Foto’s en video’s op de website worden gepubliceerd in een afgeschermde omgeving en zijn uitsluitend te bekijken door leerlingen en ouders/verzorgers van onze school.

Schoolfoto's

Op elke locatie worden jaarlijks schoolfoto’s (portret en groepsfoto’s) gemaakt. De portretfoto gebruiken wij voor het schoolpasje van de leerling en onze leerlingenadministratie.

Schoolveiligheid

Het Bonhoeffer College zet zich in voor een veilige omgeving voor haar leerlingen en medewerkers. Dat is volgens ons de basis voor optimale leerprestaties en tevreden medewerkers. Voor alle locaties van het Bonhoeffer College is een schoolnoodplan opgesteld.

Schorsing en verwijdering

Bij herhaaldelijk wangedrag mag de leerling door de schoolleiding worden geschorst. De schorsing geldt voor maximaal 1 week.

Sponsoring

Stichting Carmelcollege houdt zich aan de landelijke spelregels sponsoring in het onderwijs. Sponsoring dient onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ook moet het verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden De spelregels vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids