School, kind en ouders

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via deze schoolgids en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders op de hoogte van deze regels en afspraken.

De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.

Meerderjarige leerling

Zodra een leerling 18 wordt, verandert de relatie tussen de school en de ouders/verzorgers. Wat verandert er?

  • De school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de leerling.
  • Bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan.
  • De leerling zorgt zelf dat hij de school op de hoogte stelt indien hij niet aanwezig is door bijvoorbeeld ziekte, arts bezoek of begrafenis.
  • De leerling regelt zelf de toegang tot het Onderwijsportaal.

Schorsing en verwijdering

Bij herhaaldelijk wangedrag mag de leerling door de schoolleiding worden geschorst. De schorsing geldt voor maximaal 1 week.


Afhandeling van klachten en klokkenluidersregeling

Wij streven ernaar om de klachten tussen de betrokkenen op te lossen. Naast de betrokkenen, biedt de (externe) vertrouwenspersoon hulp bij het oplossen van de klacht. Het Bonhoeffer College heeft een klachtenprocedure voor klachten over het College van Bestuur of medewerkers van het Bonhoeffer College.

Voor tekortkomingen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau die invloed hebben op maatschappelijke kwestie geldt de klokkenluidersregeling.


Schoolveiligheid

Het Bonhoeffer College zet zich in voor een veilige omgeving voor haar leerlingen en medewerkers. Dat is volgens ons de basis voor optimale leerprestaties en tevreden medewerkers. Voor alle locaties van het Bonhoeffer College is een schoolnoodplan opgesteld.


Persoonsgegevens en privacy

Net als op andere scholen zijn ook bij het Bonhoeffer College allerlei gegevens van leerlingen geregistreerd. Dit gaat in eerste instantie om administratieve gegevens (naam, adres, geboortedatum, etc.), maar ook om het gebruik van beeldmateriaal. Daarnaast gaat het om gegevens die nodig zijn voor een goed verloop van het onderwijs en die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het welzijn van leerlingen.


Gedragsregels ICT en social media gebruik

Binnen het Bonhoeffer College gelden de regels voor het gebruik van mobiele telefoons en tablets. Maar ook voor social media hanteert Bonhoeffer College een reglement.


Sponsoring

Stichting Carmelcollege houdt zich aan de landelijke spelregels sponsoring in het onderwijs. Sponsoring dient onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ook moet het verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden De spelregels vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids