Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Bonhoeffer College is een interconfessionele scholengemeenschap waar leerlingen welkom zijn voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs, vmbo-basis en -kader, mavo, havo en vwo (atheneum én gymnasium) is in één school bij elkaar gebracht. 

Wist u dat meer dan de helft van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in Enschede op het Bonhoeff er College zit? Veel van hen blijven later in en om Enschede wonen en werken.

Op het Bonhoeffer College werken we er samen aan om elke leerling een geweldige schooltijd te bezorgen waarin hij of zij groeit. Zodat elk kind weet wat het wil, weet waar het goed in is en weet welk verschil hij of zij kan maken. Dat maakt onze scholen bijzonder.

We vatten dit samen met ons motto ‘Bonhoeff er College verrijkt je toekomst.’ Verrijkanderen door je talenten te geven. Ontwikkel, groei en verrijk jezelf als mens. Verrijk je omgeving en jezelf door samen te genieten van het resultaat. Al onze locaties werken hier op hun eigen manier aan. Er is dus wat te kiezen in Enschede.


Het Bonhoeff er College draagt een oecumenische gezindheid uit. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn belangrijke onderwerpen. Dit komt
bijvoorbeeld tot uiting in de lessen levensbeschouwelijke vorming, waarin onder andere
aandacht wordt besteed aan geloofsvragen die betrekking hebben op wereldreligies zoals
het christendom, het jodendom, de islam en het hindoeïsme. Ook laten wij onze leerlingen
kennis nemen van andere culturen en bespreken wij actuele, maatschappelijke thema’s
in de klas. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zich kritisch en actief bezighouden
met de elementaire waarden en normen in het leven en zich ontwikkelen tot mondige
wereldburgers.

Iedereen welkom

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst,
politieke gezindheid, afk omst, geslacht of seksuele geaardheid. Op het Bonhoeffer College
respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten
tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere medewerker zich thuis
voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.