Bonhoeffer College


Op deze pagina vind je een overzicht met veelgestelde vragen aan het Bonhoeffer College en de daarbij horende antwoorden.
Staat je vraag er niet tussen?

Leerlingen

Hoe ziet een schooldag op de middelbare school eruit?

In vrijwel alle gevallen is de middelbare school groter dan de basisschool. Er zijn vaklokalen en daarom verplaatsen de leerlingen zich elk lesuur in plaats van de hele dag in hetzelfde lokaal te zitten. Voor elk lesuur heb je dus een ander vak en een andere leraar of lerares. Ook heb je een kluisje voor je spullen en via een roosterapp kan jij je dagelijkse rooster inzien. Dit zijn grootste verschillen ten opzichte van de basisschool.

Verder volg je circa 11 tot 12 vakken in de week. Tijdens een lesuur wordt er uitleg gegeven, worden er opdrachten gemaakt, werk je samen en vaak ook is er ruimte voor het maken van huiswerk. Eenmaal thuis moeten de meeste leerlingen nog wel iets doen voor school, maar veel huiswerk kan al gemaakt worden op school

Hoe lang duurt een les?
Mag je eten en drinken tijdens de lessen?

In principe niet, maar water drinken mag altijd tenzij er in de ruimte waar je bent andere regels gelden. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, als je het maar even aan de leerkracht vraagt.

Is er ook een kantine? Wat kun je daar kopen?

Ja, er is een kantine en daar kun je lekkere (en gezonde) verse broodjes kopen of fruit of snacks of drinken. Het aanbod varieert, maar keus genoeg! Op de locaties Bruggertstraat en de Geessinkweg is er zelfs een Gezonde Schoolkantine.

Zijn de lokalen moeilijk te vinden?

Nee hoor, alles wordt goed aangeven. De eerste week is het misschien even zoeken, maar je bent het zo gewend.

Mag je telefoon mee naar school?

Ja, dat mag, en dat kan soms erg handig zijn. Op je telefoon heb je bepaalde apps die met school te maken hebben: Zermelo (voor het rooster) en SomToday (voor je cijfers). Tijdens de les moet je telefoon in de ‘telefoontas’ in het lokaal. Dat is een soort opbergzak met vakjes

Hebben leerlingen een eigen kluisje?

Leerlingen hebben een eigen kluisje. Dit kluisje kan met de telefoon of het schoolpasje worden geopend.

Wanneer hebben we vakantie?

Bekijk op deze pagina de schoolvakanties en vrije les dagen van het schooljaar 2023-2024.

Wie is de directeur?

Eke locatie van het Bonhoeffer heeft een eigen directeur:
Bruggertstraat: Ellen Berkien
Van der Waalslaan: Yvonne Zweverink
Wethouder Beversstraat: Ingrid Verbeek
Geessinkweg: Julie Kuijpers
Vlierstraat PrO: Julie Kuijpers
Expertisecentrum: Julie Kuijpers

Wat is SomToday?

Op SomToday kan je al jouw cijfers terugvinden. Ook jouw ouders kunnen hier je cijfers bekijken.

Wat is Zermelo?

Op het Rooster Portaal van Zermelo kun je jouw eigen roosters vind

Ouders

Waar kan ik mijn kind ziek of te laat melden?

Je kan jouw dochter of zoon telefonisch ziek of te laat melden op de locatie. Of via Somtoday. Kijk op de contactpagina van de desbetreffende locatie voor de contactgegevens.

Met wie moet ik contact opnemen voor dringende zaken betreft mijn kind?

Voor dringende zaken buiten schooltijden is de mentor/coach het eerste aanspreekpunt. Deze contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. De gegevens van onze directie zijn hier te vinden.

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Op deze pagina staat alles uitgelegd over de vrijwillige ouderbijdrage.

Hoe is de verzekering geregeld?

Op deze pagina leest u alles over de verzekeringen en wat u zelf moet regelen.

Wat doen jullie tegen pesten?

Helaas komt pesten ook voor bij ons op school. Dat kunnen we niet helemaal voorkomen. Wanneer we signaleren dat er gepest wordt of dat horen via de leerling, medeleerlingen of ouders, dan komen we direct in actie. We hanteren een pestprotocol en gaan met de gepeste leerling en de leerling die pest in gesprek. Ook besteden we aandacht aan pesten in de klas, geven we les over mediawijsheid & online pesten en organiseren we een themaweek tegen pesten.

Aanmelden

Waar en wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Zit je in schooljaar 2023-2024 in groep 8? Er komt landelijk 1 week waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Alle leerlingen maken dan evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Deze aanmeldperiode is tussen 25 maart en 31 maart 2024. Op onze website zal ter zijner tijd meer informatie bekend zijn over deze aanmeldweek.

Waar kan ik een aanmeldingsformulier vinden?

U kunt hier een aanmeldingsformulier downloaden, invullen en printen.

Wat gebeurt er na het aanmelden?

Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De school regelt een aanbod dat zo goed mogelijk bij uw kind past. Bij voorkeur op de school zelf, want daar wil uw kind immers graag naartoe. Maar kan dat niet, dan krijgt uw kind een passende plek op een andere school aangeboden (dit is de zogenaamde zorgplicht van de school). De school zoekt altijd de best mogelijke oplossing en gaat hierover met u in gesprek.

Waarom mogen wij onze dochter/zoon alleen aanmelden op de vaste aanmeldingsdagen?

Na de aanmelding hebben de VO-scholen zes weken de tijd om uw dochter/zoon te plaatsen. Ze gaan met de leerkracht van uw dochter/zoon in gesprek. Tevens bestuderen zij de behaalde resultaten, lezen zij de OWKR en stellen zij eventueel aanvullende vragen bij de commissie 10-14. Tijdens deze zes weken wordt bekeken of uw dochter/zoon geplaatst kan worden op een reguliere school.

Hoe verloopt de toelatingsprocedure?

De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets naar een hoger niveau wordt bijgesteld, dan wordt de beslissing over de toelating hierop gebaseerd. Bij leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, neemt een bovenschoolse plaatsingscommissie het besluit over de plaatsing van de leerling. Daarbij staat de vraag centraal welke locatie het meest geschikt is om invulling te geven aan de bijzondere ondersteuning die voor de betrokken leerling nodig is.

Waarop wordt het advies van de basisschool gebaseerd?

De basisschool baseert het advies op de behaalde resultaten van de afgelopen 7,5 jaar (waaronder testresultaten groep 6, 7 en begin 8) op de basisschool en de werkhouding, motivatie en inzet van uw dochter/zoon. Gebleken is dat begrijpend lezen een belangrijke vaardigheid is. Deze vaardigheid speelt niet alleen een grote rol bij de talen, maar ook bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en zelfs wiskunde.

Wat kunnen wij als ouders doen wanneer wij het niet eens zijn met het schooladvies van de basisschool?

U kunt in gesprek gaan met de leerkracht van uw dochter/zoon en eventueel naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets in mei een heroverweging aanvragen. Het voortgezet onderwijs mag het advies namelijk niet zelf bijstellen. Het voortgezet onderwijs moet het uiteindelijke advies van de basisschool volgen.

Wanneer hoor ik meer?

Binnen zes weken na aanmelding hoort u of de school van uw keuze voor uw zoon of dochter de juiste ondersteuning kan bieden. Dus uiterlijk eind april. Bij ingewikkelde situaties kan het tien weken duren: uiterlijk eind mei.

Is er nog wel plek op de school naar wens voor mijn dochter/zoon wanneer het advies nog wordt bijgesteld?

Zeker! Alle 5 Bonhoeffer College locaties houden een aantal plekken vrij voor toekomstige brugklassers die op basis van hun bijgestelde advies toch naar een andere locatie kunnen en willen. Er is altijd plek!

Ondersteuning & Begeleiding

Hoe is de ondersteuning georganiseerd op het Bonhoeffer College?

Op elke locatie van het Bonhoeffer College is de mentor het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Je kunt bij jouw mentor terecht met vragen over bijvoorbeeld het rooster of hoe je voor een toets moet leren. Maar ook als je niet zo makkelijk kunt wennen aan het voortgezet onderwijs of als je het lastig vindt om vrienden te maken, dan jouw de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor is ook degene die contact heeft met thuis en zorgt dat je jouw weg weet te vinden op je nieuwe school.

Daarnaast hebben wij ook een leerlingcoördinator op elke locatie. De leerlingcoördinator helpt de mentor bij het ondersteunen van leerlingen als dat nodig is. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de leerlingcoördinator en mentor kunnen bieden, dan komt het Intern Begeleidingsteam in beeld. Elke locatie heeft in het Intern Begeleidingsteam experts zitten die meedenken over oplossingen voor waar een leerling tegenaan loopt. Mocht het Intern Begeleidingsteam op de locatie er ook niet uitkomen, dan kan een bredere groep van experts op ons Expertisecentrum meedenken.

Wat is de Begeleide Werkplek?

Elke locatie heeft een Begeleide Werkplek. De Begeleide Werkplek is een plek in school waar je hulp kunt krijgen op allerlei gebieden, zoals bij het plannen, leren leren of het starten en/of afsluiten van de dag. Soms is het voor leerling niet haalbaar om aan bepaalde lessen mee te doen. Ook dan kun je werken op de Begeleide Werkplek. De Begeleide Werkplek is alleen bedoeld voor leerlingen met een indicatie van het Intern Begeleidingsteam.

Welke vormen van ondersteuning & begeleiding bieden jullie?

Onze school besteedt ruim aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Iedere leerling krijgt die aandacht die hij of zij nodig heeft. Wij bieden o.a.: • Dyslexie- en dyscalculie • Faalangst/examenvrees • Hoogbegaafdheid • Loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding • Sociaal-emotionele begeleiding • Sociale vaardigheidstraining • Studiebegeleiding

Kijk hier voor meer informatie over onze begeleiding op maat

Wat doen jullie voor leerlingen met dyslexie?

Wij hebben een duidelijk dyslexie-protocol waarin staat wie wat moet doen als er bij een leerling dyslexie is vastgesteld. Elke leerling waarbij dyslexie is vastgesteld krijgt een plan op maat. De dyslexiecoördinator op de locatie speelt hierin een belangrijke rol. De dyslexiecoördinator houdt overzicht op de leerlingen met dyslexie en coördineert de hulp waar leerlingen recht op hebben. Als bij een leerling op de basisschool al dyslexie is vastgesteld, dan voeren wij de aanpassingen op de dyslexiepas uit. Is er een vermoeden van dyslexie maar nog geen diagnose, dan zoeken wij dat uit.

Locatie Bruggertstraat (havo, atheneum, gymnasium)

Kan ik met een mavo/havo-advies naar de Bruggertstraat?

Nee, dat kan niet. De Bruggertstraat is een havo/vwo-locatie. Voor deze locatie heb je tenminste een havo advies nodig om geplaatst te kunnen worden.

Wat is het verschil tussen een atheneumklas en een gymnasiumklas op de Bruggertstraat?

Op het gymnasium krijg je de klassieke talen Grieks en Latijn. Daarnaast hebben de gymnasiasten speciale gymnasiumdagen. Tijdens deze dagen werken de leerlingen aan verschillende vakoverstijgende opdrachten. Het gymnasium is niet meer, maar anders. Een gymnasiumleerling kan net als een atheneumleerling het Technasium, de Business School of het reguliere programma kiezen. Elk jaar kan die keuze opnieuw gemaakt worden.

Op welke manier is er aandacht voor het welbevinden van mijn dochter/zoon op school?

We vinden het zeer belangrijk dat uw dochter/zoon zich prettig voelt bij ons op school. We beseffen dat de docent hier een belangrijke rol speelt. Zonder relatie geen prestatie. Zonder aandacht kun je niet groeien. School is meer dan het leren van bepaalde vakken. Je leert op school hoe je moet omgaan met andere mensen. Je leert ook dat de school meer is dan het gebouw alleen. Er is een wereld buiten de school. Door succeservaringen op het sociale vlak, krijg je zelfvertrouwen. Daardoor groeit het zelfvertrouwen en daardoor kun je meer genieten op school. Dit komt je schoolprestatie ten goede en nog belangrijker: je wordt er een gelukkiger leerling van.

Hoe zit de brugperiode eruit op de Bruggertstraat?

We kennen een verlengde brugperiode. Dit betekent dat we een tweejarige brugperiode kennen. Leerlingen met een havo advies of een havo-vwo advies worden in een havo-vwo klas geplaatst. Leerlingen met een vwo advies worden geplaatst in een homogene atheneumklas of een homogene gymnasiumklas.

Locatie Geessinkweg (mavo, mavo gt, vakhavo)

Worden leerlingen met een kader/mavo(kt) advies toegelaten?

Leerlingen worden met een kt-advies op de locatie Geesinkweg toegelaten als leerlingen vanuit de basisschool een kt-advies hebben gekregen. Voor leerlingen met een kt-advies bieden wij een verlengde brugperiode. Dat betekent dat je in een tweejarige brugklas terecht komt van twee aangrenzende niveaus (kader/mavo). Aan het eind van de verlengde brugklas (twee jaar) wordt er een definitief niveau bepaald. Op deze manier hebben leerlingen nog twee jaar de tijd om te groeien.

Worden leerlingen met een kader-advies toegelaten?

Leerlingen met een kader-advies worden niet toegelaten. Deze leerlingen kunnen terecht op locatie Wethouder Beversstraat.

Worden leerlingen met mh-advies toegelaten?

Leerlingen worden met een mavo/havo advies op de locatie Geesinkweg toegelaten als leerlingen vanuit de basisschool een mavo/havo advies hebben gekregen. Deze leerlingen worden geplaatst in de verlengde brugklas mavo/havo.

Welke dakpanklassen zijn er?

De locatie Geessinkweg heeft een tweejarige brugklas (dakpanklas) voor kader/mavo(kt) en voor mavo/havo. Leerlingen worden met een mavo/havo advies op de locatie Geesinkweg toegelaten als leerlingen vanuit de basisschool een mavo/havo advies hebben gekregen. Deze leerlingen worden geplaatst in de verlengde brugklas mavo/havo.

Is er veel lesuitval en hoe regelen jullie dat met lesuitval?

Op de locatie Geessinkweg starten leerlingen om 08:20 uur en vaak zijn zij om 14:50 uur vrij. De locatie heeft weinig lesuitval. Mocht het voorkomen dat een les niet kan doorgaan vanwege de afwezigheid van de docent, dan vangen andere docenten de betreffende les op of er vinden roosterwijzingen plaats om tussenuren te voorkomen.

Mogen leerlingen van het schoolterrein in tussenuren?

Leerlingen die in klas 1 zitten mogen niet van het schoolterrein af in tussenuren. Zij kunnen in tussenuren in de aula of op schoolplein terecht.

Leerlingen die in klas 2, 3 en 4 zitten mogen wel in tussenuren van het schoolterrein af. Gelukkig is het aantal tussenuren beperkt en komt het dus niet vaak voor dat leerlingen zich een lesuur moeten vermaken in de aula of op het schoolplein.

Moet je een eigen laptop aanschaffen?

Op de locatie Geessinkweg werken we met Bring Your Own Device (BYOD)). Leerlingen en ouders wordt dan geadviseerd om een laptop aan te schaffen. Nadere informatie krijg je na de aanmelding van uw zoon of dochter. Op de open dag zal hier ook extra aandacht voor zijn.

Wordt er bij jullie met Chromebooks gewerkt?

Nee, wij werken met laptops, niet met Chromebooks.

Wat doen jullie aan pesten?

Mentor, docenten, leerlingen en ouders hebben een signalerende functie bij pesten. De locatie heeft een pestprotocol waaraan gehouden wordt. Daarnaast heeft de school een pestcoördinator waar de leerlingen en de leraren bij terecht kunnen.

Hoe verloopt het contact met school?

Het contact tussen de leerlingen en ouders verloopt via de mentor of de coach. De mentor of coach is het eerste aanspreekpunt. Leerlingen en ouders kunnen bij mentor of coach terecht over alle schoolzaken.

Wat doen jullie aan burgerschapsvorming/godsdienst/levensbeschouwelijke vorming?

Burgerschapsvorming is niet opgezet als vak, maar als algemene taak voor de school. Centraal daarbij staat het actief meedoen aan de samenleving, een deel van die samenleving te willen zijn en er een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Bij burgerschapsvorming zijn vooral houding en vaardigheden van belang. De school werkt hieraan door op excursie te gaan, gastsprekers uit te nodigen, maatschappelijke stages te verzorgen en natuurlijk de normale les.

We bieden op school het vak maatschappelijke oriëntatie aan. In deze lessen staan verschillende actuele maatschappelijke thema’s centraal. Ook heeft burgerschapsvorming, godsdienst en levensbeschouwelijke vorming een plek in het curriculum van maatschappijleer en –kunde.

Wat houdt het Bèta Challenge Programma in?

Het Bèta Challenge Programma voor mavo-leerlingen is de brug tussen voortgezet onderwijs en de sector techniek. Wij werken hierbij nauw samen met het mbo (middelbaar beroepsonderwijs), bedrijven en maatschappelijke instellingen in onze omgeving. Lees hier meer over Bèta Challenge

Voor wie is de Sportstroom?

De Sportstroom is voor sportieve leerlingen in klas 1 en 2. In een normale lesweek krijgen leerlingen van de Sportklas 2 uur extra sport naast de reguliere gymlessen. In die 2 uur maak je onder andere kennis met allerlei nieuwe sporten. Je gaat sportieve activiteiten volgen die in de reguliere gymlessen niet voorkomen. Daarnaast ga je een keer op kamp. Kijk hier voor meer informatie over onze Sportstroom.

Kun je ook examen doen in gym?

Jazeker! Kies dan in leerjaar 3 voor LO2. Je kunt LO2 kiezen in elk profiel in de vrije ruimte. Je volgt LO2 naast de reguliere gymlessen en sluit het vak af met een schoolexamen. LO2 bereid je voor op de opleiding voor sport en bewegen én op beroepen waarin organiseren en leidinggeven belangrijk is. Lees meer over gym als examenvak.

Mag ik mijn eigen rooster samenstellen?

Op de locatie Geessinkweg werk je met een aantal keuze-uren. Denk hierbij aan talentlessen, maar ook werklessen of extra vaklessen. Hoe dat precies werkt, vertellen we op onze open dag. En als je straks in de brugklas zit, krijgen jij en jouw ouders hier natuurlijk nadere informatie over.

Locatie Wethouder Beversstraat (vmbo-basis, vmbo-kader)

Welke dakpanklassen hebben jullie?

Op de locatie Wethouder Beversstraat bieden wij een klas op basis/kader(bk) niveau en een klas op kader/mavo(kt) niveau. Leerlingen krijgen op hun eigen niveau les, zodat elke leerling voldoende wordt uitgedaagd. Een leerling krijgt bijvoorbeeld les in Nederlands op kader niveau en Engels op mavo niveau. Aan het eind van de verlengde brugklas (twee jaar) wordt er een definitief niveau bepaald. Op deze manier hebben leerlingen nog twee jaar de tijd om te groeien.

Hoe ziet een lesdag eruit?

Op de WBS bieden wij praktijk- en theorie vakken aan, hiervan proberen wij zo goed mogelijk een mix aan te bieden. Bij elk aangeboden vak beginnen wij het lesuur met een startopdracht in stilte, bijv. bij Nederlands gaan we 5 á 10 minuten lezen en bij rekenen beginnen we met 5 á 10 minuten sommetjes. Op deze manier bieden wij rust en structuur voor onze leerlingen. Hieronder een voorbeeld van een lesdag van een leerling:

Lesuur 1 en 2: Lichamelijke opvoeding (gym)
Pauze
Lesuur 3: Nederlands
Lesuur 4: Informatiekunde op de computer
Pauze
Lesuur 5 en 6: Natuur en gezondheid (biologie): de helft van de klas gaat koken met een docent en de andere helft krijgt theorieles van een andere docent.

Hoeveel praktijkuren heeft een leerling in de week?

Op dit moment heeft een onderbouw leerling 13 uur praktijk in de week. Dit zijn bijvoorbeeld uren dat leerlingen gaan koken, uren dat leerling in de techniek bezig zijn, of leerlingen ‘proeven’ aan onze profielen.

Hoe ziet de sportklas eruit?

Leerlingen uit leerjaar 1 kunnen zich via de mentor aanmelden voor de sportklas. Leerlingen kunnen binnen de sportklas hun sportieve talenten ontwikkelen, maar natuurlijk is de sportklas ook heel leuk. Inmiddels komen er elke week leerlingen op de tribune kijken naar de leerlingen in de sportklas en is het altijd een gezellige boel.

Wordt er bij jullie met Chromebooks gewerkt?

Er wordt bij ons op de locatie met Chromebooks gewerkt, maar wij hanteren daarnaast ook ‘gewoon’ de boeken. Een Chromebook kan worden ingezet ter verdieping van de stof of als hulpmiddel.

Moet ik zelf een laptop of Chromebook aanschaffen?

Wij hanteren ‘BYOD’ (Bring Your Own Device’). Voor leerlingen die geen eigen laptop/Chromebook hebben/kunnen aanschaffen, hebben wij een samenwerking met Stichting Leergeld en een Chromebook bedrijf, zodat elke leerling een laptop/Chromebook kan krijgen.

Locatie Van der Waalslaan (mavo, havo, atheneum, gymnasium)

Wordt er bij jullie met Chromebooks gewerkt?

Op de Van der Waalslaan werken we bij voorkeur met Windows laptops. We gebruiken de laptops naast schoolboeken.

Moet ik zelf een laptop of Chromebook aanschaffen?

We werken bij ons op de locatie bij voorkeur met Windows laptops. We gebruiken deze naast schoolboeken. Onze school werkt samen met de Rent Company. Je kunt bij hen een keuze maken uit verschillende laptops (op basis van huur of koop en met verschillende abonnementen). Als je zelf een laptop hebt of je wilt er ergens anders een aanschaffen dan mag dat ook. Het is dan wel belangrijk dat deze ongeveer dezelfde mogelijkheden heeft.

Jullie zijn een Begaafdheidsprofielschool. Wat betekent dit?

Dit betekent dat wij leerlingen die intellectueel wat extra's in huis hebben extra ontplooiingsmogelijkheden, uitdaging en ondersteuning kunnen bieden bij hun specifieke hulpvragen. Speciaal voor deze doelgroep is de driejarige vwo-plus stroom opgericht. We hebben een convenant met de Universiteit Twente (UT) om onze vwo-leerlingen extra mogelijkheden te bieden. Voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen is er een orthopedagoog. Lees hier meer over Begaafdheidsprofielschool

Voor wie is Vwo-plus?

Vwo-plus is bedoeld voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Onze school biedt deze leerlingen vanaf de brugklas een uitdagende leeromgeving, zodat ook zij optimaal kunnen groeien als persoon. Kenmerkend van deze leerlingen is dat zij vaak creatief zijn, een brede interesse hebben en een nieuwsgierige en onderzoekende houding hebben. Veel van deze leerlingen leren anders en hebben een andere sociaal-emotionele begeleiding of aanpak nodig dan reguliere vwo-leerlingen. Vooral de omgang met ontwikkelingsgelijken is daarin erg belangrijk. Daarom zitten de vwo-plus leerlingen de eerste drie jaar bij elkaar in één groep (de plusklas), met vaste docenten en mentoren die hen goed kennen. Lees hier meer over vwo-plus

Klopt het dat je Chinees kunt volgen?

Ja, dat klopt! Bij ons kun je Mandarijn Chinees leren. Niet alleen het Mandarijn, de officiële Chinese taal, maar ook het land, de cultuur en het volk staan centraal in de lessen. Elk jaar doen leerlingen van onze school mee aan het officiële HSK-staatsexamen Mandarijn Chinees, georganiseerd door het Confucius Instituut in Groningen. Lees hier meer over het vak Chinese Taal en Cultuur

Wat houdt het vak Bewegen Sport en Maatschappij in?

Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) is een enorm veelzijdig vak voor havo-leerlingen waarin je niet alleen over verschillende sporten leert, maar je ook leert lesgeven, organiseren en regelen. Lees hier meer over BSM

Jullie hebben een Gezonde Schoolkantine. Mag je alleen gezond eten op school?

Op onze school kun je uiteraard zelf kiezen wat je wilt eten. We leren je over gezond gedrag en een gezonde leefstijl. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij. Want gezond eten is belangrijk om lekker in je vel te zitten en goed te kunnen leren. In onze Gezonde Schoolkantine en in de automaten kun je in elke productgroep (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) minstens één betere keuze vinden. Ook kun je altijd water drinken in onze kantine. Je kunt jouw flesje vullen bij een watertappunt of gebruik maken van kannen fruitwater in de kantine. Lees hier meer over onze Gezonde Schoolkantine

Locatie Vlierstraat PrO (praktijkonderwijs)

Wat voor school is Vlierstraat PrO?

Vlierstraat PrO is een school kleinschalige en gezellige school voor praktijkonderwijs met 220 leerlingen. Samen met jou en jouw ouders gaan we ontdekken waar jouw talenten en ambities liggen. Op onze school is heel veel mogelijk! Je mag worden wie je bent. Je verlaat onze school met een diploma én een baan óf een vervolgopleiding op het ROC. Ook kun je bij ons nog kiezen uit 13 verschillende erkende certificaten zoals woonhulp, straten en heftruck.

Hoe gaat het in de onderbouw?

Je start bij ons in de eerste klas in een kleine groep (15 leerlingen) en een vaste mentor. Alle leerlingen in de onderbouw maken kennis met de alle sectoren. We hebben er vijf:

• Techniek (hout- en metaalbewerking en algemene technieken) • Retail (arbeidstraining, werken in de winkel en magazijnwerk) • Zorg en Welzijn (zorg, textiel) • Horeca (dienstverlening, werken in de keuken) • Groen en Infra (tuinaanleg en -onderhoud, bloemschikken en bestraten)

Daarnaast krijg je theorie zoals Nederlands, Engels, burgerschap, gym en diverse activiteiten. In de onderbouw bestaat jouw rooster uit 50% praktijk en 50% theorie.

Hoe gaat het in de bovenbouw?

In de bovenbouw krijg je steeds meer praktijk. Je gaat stage lopen en kunt meedoen aan landelijk erkende branche gerichte certificeringstrajecten. Je verlaat de school met een diploma én een baan óf een vervolgopleiding op het ROC. Ook is het bij ons mogelijk om niveau 1 te volgen in samenwerking met het ROC van Twente. Hiermee kun je rechtstreeks naar niveau 2 op het MBO.

Wat is een schakelklas?

Onze school heeft een schakelklas voor leerlingen die binnen het praktijkonderwijs meer theorie aankunnen of vmbo-basis leerlingen die zich beter ontwikkelen op een kleine locatie. In de schakelklas krijg je les uit vmbo-basis boeken en volg je een aantal praktijklessen van het praktijkonderwijs. Je wordt hierbij begeleid door een kleine groep leerkrachten. In maximaal 2 jaar tijd kijken we of je een overstap naar het reguliere vmbo kunt maken.

De toelatingscommissie van onze school beslist welke leerlingen in de schakelklas geplaatst kunnen worden. Je kunt je niet voor deze klas aanmelden. Jouw basisschool geeft je het advies praktijkonderwijs en/óf vmbo-basis.

Wat doen jullie voor kinderen met TOS?

Leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS, cluster 2) én een indicatie voor praktijkonderwijs hebben, kunnen ook op Vlierstraat PrO terecht. Onze school is hiervoor een unieke samenwerking aangegaan met Kentalis Maatman College.

Leerlingen met TOS hebben een auditieve en/of communicatieve beperking, waardoor ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Door de nauwe samenwerking met Kentalis Maatman College biedt Vlierstraat PrO een nieuwe tussenvorm tussen regulier en speciaal onderwijs, het medium arrangement genoemd. Dit medium arrangement is uniek voor Enschede en omgeving.

Het medium arrangement is bedoelt voor kinderen met TOS cluster 2 problemen, Deze leerlingen integreren en participeren zoveel mogelijk in de gewone klas op het PrO.

Wat doen jullie voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?

Op Vlierstraat Praktijkonderwijs besteden we ruim aandacht aan ondersteuning en begeleiding. In de begeleiding spelen de mentor en de ondersteuningscoördinator een belangrijke rol. Voor meer specifieke ondersteuning kun je terecht bij diverse specialisten, zoals bijvoorbeeld een dyslexie-coördinator, een orthopedagoog of de specialisten van ons Expertisecentrum of jeugdhulpaanbieder Plureyn. Bovendien zit OJA (onderwijsjeugdhulparrangement) bij ons in de school.

Klopt het dat jullie een hond op school hebben?

Ja dat klopt! Vlierstraat PrO heeft een heel bijzondere schoolhond: Mosley. Mosley is een Labradoodle en is de puppy van juf Hommes (docent op het praktijkonderwijs). Als Mosley anderhalf is, gaat hij de cursus voor ‘schoolhond’ volgen. Daar duurt nog even, maar tot die tijd gaat Mosley al mee naar school om te wennen en gezellig te spelen met de leerlingen. Leerlingen kunnen straks werken met Mosley als zij bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of als ze bang zijn voor honden. Ook helpt Mosley dan leerlingen om rustig te worden als er conflict is geweest.

Hoe word je toegelaten tot Vlierstraat PrO?

Jouw basisschool geeft je het advies praktijkonderwijs en/óf vmbo-basis. Je wordt op onze school toegelaten nadat de adviescommissie toelaatbaarheid en leerlingondersteuning (ACTL) een beslissing heeft genomen.