Schoolkosten

Lesmateriaal
Het Bonhoeffer College ontvangt van de overheid een vergoeding voor lesmateriaal. De schoolboeken hoeft u dus niet te betalen. Uw kind krijgt deze van ons te leen; de school verwacht dan ook dat de boeken gekaft zijn.

Ouderbijdrage
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel belangrijk vinden. Denk aan atlassen, woordenboeken, gereedschappen en dergelijke. Maar ook kluisjeshuur en activiteiten. Hiervoor vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage.

In de vergadering van de Medezeggenschapsraad is door de oudergeleding instemming verleend aan de ouderbijdrage.

Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten te betalen. Afhankelijk van de extra voorziening of activiteit kunnen we dan wel besluiten dat een kind van een voorziening geen gebruik kan maken of aan een activiteit niet kan meedoen. Daarover vindt altijd vooraf overleg plaats. Wanneer activiteiten een onderdeel vormen van het onderwijsproces/schoolplan, sluiten we een kind niet van deelname uit.

We vragen ouders/verzorgers om de vrijwillige ouderbijdrage elektronisch te betalen via WIS Collect. Ouders/verzorgers ontvangen hierover bericht per email.

Meer weten?
Een compleet overzicht van de financiën, tegemoetkomingen en verzekeringen vindt u in de schoolgids.