Medezeggenschap

Binnen het Bonhoeffer College zijn verschillende overlegorganen waarin ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden met de schoolleiding in overleg zijn.

In onze schoolgids leest u meer over de medezeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad en personeelsraad.