De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Omdat we ons aan de maatregelen hebben gehouden, is het aantal besmettingen heel sterk afgenomen en zijn de maatregelen beetje bij beetje versoepeld. Om dit zo te houden is het cruciaal dat we de basisregels blijven volgen.


Als je klachten hebt en je weet niet zeker wat je moet doen, maak dan gebruik van deze beslisboom.

19889-Corona-afspraken_Tekengebied-1.png

UPDATE - 2 SEPTEMBER

Gisteren hebben wij u geïnformeerd over de maatregelen die wij als school nemen wanneer de GGD constateert dat een leerling of medewerker van onze school besmet is met het coronavirus COVID-19. Van ouders horen wij dat de verstrekte informatie over de positief geteste leerling op de locatie Van der Waalslaan vragen oproept. Met deze brief willen wij graag meer duidelijkheid geven.

Op het moment dat een leerling of medewerker van onze school positief is getest op het coronavirus, worden de richtlijnen en protocollen van de deskundigen van de GGD van kracht. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door de GGD.

De besmette leerling van de locatie Van der Waalslaan is op advies van de GGD in thuisquarantaine geweest om uit te zieken. Toen de leerling volgens de GGD voldoende uren klachtenvrij was, hebben wij op advies van de GGD en in overleg met de ouders van de leerling besloten dat de leerling op maandag 31 augustus weer naar school mocht komen. Wij willen benadrukken dat er op maandag 31 augustus geen sprake meer was van besmettingsgevaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de afdelingsleider van uw kind. Voor vragen over de maatregelen en/of afspraken op onze school, kunt u ook terecht op onze website. Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u door naar de website van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Jan van Schilt en Genio Ruesen
centrale directie

UPDATE - 1 SEPTEMBER

De GGD heeft bij een leerling van Bonhoeffer College locatie Van der Waalslaan een besmetting met het coronavirus COVID-19 vastgesteld. Wij begrijpen dat er enige ongerustheid bestaat bij leerlingen en ouders. In deze brief vertellen wij u over de maatregelen op onze school indien een leerling of medewerker is besmet met het coronavirus.

Het bestuur van Stichting Carmelcollege, waarvan onze school deel uitmaakt, heeft een team samengesteld dat de ontwikkelingen op de voet volgt en maatregelen treft. Zij laten zich daarbij leiden door adviezen van deskundigen uit betrouwbare bronnen, zoals RIVM en GGD.

Op het moment dat een leerling of medewerker van onze school positief is getest op het coronavirus, worden de richtlijnen en protocollen van de deskundigen van de GGD van kracht. We laten ons in al onze besluiten en vervolgstappen leiden door de GGD.

Wat we nu in elk geval kunnen melden over de positief geteste leerling op de Van der Waalslaan is het volgende. Zodra wij over de besmetting werden ingelicht, hebben we direct contact gezocht met GGD en vervolgens alle adviezen van de GGD opgevolgd. Op advies van de GGD is de leerling gisteren weer naar school gekomen. In verband met privacywetgeving doen wij geen mededelingen over persoonlijke gegevens en omstandigheden van de besmette leerling.

Communicatie en informatie bij besmetting
In geval van een besmetting bij ons op school zullen wij, na afstemming met de GGD, de klas van de betreffende leerling of medewerker zo spoedig mogelijk informeren. De GGD bepaalt dan wat er moet gebeuren.
Als er sprake is van meerdere besmettingen, dan zullen wij alle leerlingen en ouders van de betreffende locatie(s) informeren over de maatregelen die de GGD en wij als school in dat geval nemen.

Kan mijn kind naar school?
Als een school niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Leerlingen die niet ziek zijn, moeten gewoon naar school. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de GGD een uitzondering worden gemaakt. Alleen leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt, zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet.

Bij welke klachten moet je thuisblijven?
Op de website van het RIVM staat een actueel overzicht bij welke klachten je thuis moet blijven.

Veiligheid en gezondheid voorop
Voor zowel leerlingen als medewerkers gelden de aanwijzingen van het RIVM. Iedereen met klachten kan zich laten testen op het coronavirus. Als u vanwege gezondheidsklachten twijfelt of uw kind naar school kan gaan, respecteren wij dat. Neem dan telefonisch contact op met de schoollocatie van uw zoon of dochter.

Ziekmelden
Bij gezondheidsklachten zoals vermeld op de website van het RIVM, geldt dat leerlingen en medewerkers thuisblijven. Leerlingen worden door een ouder/verzorger ziekgemeld. Neem voor ziekmelden contact op met de schoollocatie van uw zoon of dochter.

Samen tegen corona
Om een verdere opleving van het coronavirus te voorkomen en risico’s te beperken moeten we allemaal onze bijdrage leveren door de basisregels strikt na te leven. Wij vragen u om thuis extra aandacht te blijven schenken aan handen wassen en andere persoonlijke hygiëne. Bespreek ook samen dat uw kind een belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van anderen door onder andere voldoende afstand te houden van volwassenen. We moeten het samen doen: met alle leerlingen, met alle medewerkers en met u!

Meer informatie en vragen
Mocht u vragen, tips of opmerkingen hebben, dan kunt u die kwijt bij de schoolleiding van uw kind. Voor vragen over de maatregelen en/of afspraken op onze school, kunt u ook terecht op onze website. Voor algemene vragen en antwoorden over het coronavirus verwijzen wij u door naar de website van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Jan van Schilt en Genio Ruesen
centrale directie


----------------------------------

Heb je vragen over het Coronavirus? Op de websites van het RIVM vind je de meest recente updates: